2,4,6-Trimethyl-4-heptanol

2,4,6-Trimethyl-4-heptanol