2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate

2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate