2,4,6-Trichlorobenzonitrile

2,4,6-Trichlorobenzonitrile