2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride

2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride