2,4,6-Trichloro-5-phenylpyrimidine

2,4,6-Trichloro-5-phenylpyrimidine