2,4,5-TRIMETHYL-3-OXAZOLINE

2,4,5-TRIMETHYL-3-OXAZOLINE