2,4,5-TRICHLOROBENZENESULFONYL CHLORIDE

2,4,5-TRICHLOROBENZENESULFONYL CHLORIDE