2,4,5-Trimethylphenyl isothiocyanate

2,4,5-Trimethylphenyl isothiocyanate