2,4,5-Trichlorothiophenol

2,4,5-Trichlorothiophenol