2,4,5-Trichloro-6-methylpyrimidine

2,4,5-Trichloro-6-methylpyrimidine