2,4,4'-TRICHLOROBIPHENYL

2,4,4'-TRICHLOROBIPHENYL