2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline

2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline