2,4'-Dihydroxydiphenylmethane

2,4'-Dihydroxydiphenylmethane