2,4-dichloro-1-(2-nitrovinyl)benzene

2,4-dichloro-1-(2-nitrovinyl)benzene