2,4-Dimethylphenyl isothiocyanate

2,4-Dimethylphenyl isothiocyanate