2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine

2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine