2,4-Dimethyl-4-hydroxymethyl-2-oxazoline

2,4-Dimethyl-4-hydroxymethyl-2-oxazoline