2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride

2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride