2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine

2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine