2,4-Dichloro-3-methyl-1,5-dinitrobenzene

2,4-Dichloro-3-methyl-1,5-dinitrobenzene