2,4-Dichloro-1-(2-nitrophenoxy)benzene

2,4-Dichloro-1-(2-nitrophenoxy)benzene