2,3',5-TRICHLOROBIPHENYL

2,3',5-TRICHLOROBIPHENYL