2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl

2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl