2,3',4-TRICHLOROBIPHENYL

2,3',4-TRICHLOROBIPHENYL