2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride

2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride