2,3,4,5-Tetrachloro-6-(trichloromethyl)pyridine

2,3,4,5-Tetrachloro-6-(trichloromethyl)pyridine