2,3,4'-TRICHLOROBIPHENYL

2,3,4'-TRICHLOROBIPHENYL