2,3,4-Trichlorobenzenesulfonyl chloride

2,3,4-Trichlorobenzenesulfonyl chloride