2,3,3',4',5',6-Hexachlorobiphenyl

2,3,3',4',5',6-Hexachlorobiphenyl