2,3,3',4,4',5-HEXACHLOROBIPHENYL

2,3,3',4,4',5-HEXACHLOROBIPHENYL