2,3,3'-TRICHLOROBIPHENYL

2,3,3'-TRICHLOROBIPHENYL