2,3-dimethyl-5-(2-methylbutyl)pyrazine

2,3-dimethyl-5-(2-methylbutyl)pyrazine