2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride

2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride