2,3-Dimethyl-4-methoxyphenylacetonitrile

2,3-Dimethyl-4-methoxyphenylacetonitrile