2,3-Bis(hydroxymethyl)naphthalene

2,3-Bis(hydroxymethyl)naphthalene