2,2',5-TRICHLOROBIPHENYL

2,2',5-TRICHLOROBIPHENYL