2,2',4,4',6,6'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',4,4',6,6'-HEXACHLOROBIPHENYL