2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl

2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl