2,2',4-TRICHLOROBIPHENYL

2,2',4-TRICHLOROBIPHENYL