2,2',3,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl

2,2',3,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl