2,2',3,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl

2,2',3,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl