2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl

2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl