2,2',3,3',6,6'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',6,6'-HEXACHLOROBIPHENYL