2,2',3,3',4,5',6-Heptachlorobiphenyl

2,2',3,3',4,5',6-Heptachlorobiphenyl