2,2',3,3',4,4',5-HEPTACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',4,4',5-HEPTACHLOROBIPHENYL