2,2,4,4,6,8,8-HEPTAMETHYLNONANE

2,2,4,4,6,8,8-HEPTAMETHYLNONANE