2,2,4,4,6-Pentamethylheptane

2,2,4,4,6-Pentamethylheptane