2,2,2-Trifluoro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide

2,2,2-Trifluoro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide