2,2,2-Trifluoro-2',4',6'-trimethylacetophenone

2,2,2-Trifluoro-2',4',6'-trimethylacetophenone