2,2-dichloro-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone

2,2-dichloro-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone